Towarzystwo Szkół Twórczych
Sukces to trwanie
dr Danuta Nakoneczna


Cele i zadania Towarzystwa Szkół Twórczych

Głównym celem działalności TST jest rozwijanie współpracy szkół w zakresie doskonalenia procesów nauczania i wychowania, poprzez:
 1. Tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami w aspekcie podnoszenia rangi i pozycji publicznych liceów ogólnokształcących, gimnazjów i szkół podstawowych.
 2. Upowszechnianie wśród członków Towarzystwa, a także pozostałych szkół w kraju idei nowatorstwa pedagogicznego. Pobudzenie pedagogów do twórczej, zaangażowanej pracy, zdobywania stopni awansu zawodowego, podnoszenia rangi i pozycji społecznej nauczyciela.
 3. Wzmacnianie podstaw organizacyjno-ekonomicznych oraz prawnych dla wszelkich inicjatyw pedagogicznych, a w szczególności:
  1. tworzenia szkół i klas autorskich, dążących do jak najpełniejszego rozwoju osobowości wychowanków,
  2. wypracowywania skutecznych metod i form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  3. otaczania zindywidualizowaną opieką uczniów mających okresowe trudności w uczeniu się,
  4. wykrywania i wspomagania w rozwoju szczególnie uzdolnionych,
  5. gromadzenia i upowszechniania wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli i szkół.
Wiodącym zadaniem TST jest:
 1. Przekształcanie tradycyjnych systemów szkolnych w nowoczesne, zindywidualizowane, wszechstronnie kształcące i wychowujące szkoły na miarę współczesnych potrzeb i oczekiwań społecznych.

 2. Wspieranie nauczycieli we wszystkich działaniach na rzecz podnoszenia jakości nauczania i wychowania oraz poprawy warunków pracy.

 3. Prowadzenie długofalowych badań nad karierami szkolnymi i zawodowymi uczniów szczególnie uzdolnionych.

 4. Upowszechnianie wyników podejmowanych zadań organizacyjnych, programowych, dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, badawczych, szkoleniowych i innych poprzez:
  1. ogólnopolskie spotkania analityczno-dyskusyjne dyrektorów szkół, grup problemowych, przewodniczących sekcji wychowawczych, przedmiotowych i innych,
  2. regionalne konferencje szkoleniowe (lekcje otwarte) organizowane w aspekcie doskonalenia zawodowego, w których obok nauczycieli stowarzyszonych szkół oraz uczniów-asystentów mogą uczestniczyć wszyscy chętni nauczyciele z danego regionu, a szczególnie ze szkół współpracujących z TST,
  3. obozy naukowe ogólnokrajowe i regionalne, organizowane dla uczniów i nauczycieli szkół stowarzyszonych i współpracujących,
  4. konferencje, warsztaty, sesje popularno-naukowe organizowane przez TST z Samorządami terytorialnymi, Kuratoriami oświaty, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi itp.,
  5. współpracę nawiązaną przez każdą stowarzyszoną szkołę z dwoma /lub więcej / gimnazjami, szk. podstawowymi, liceami w aspekcie współdziałania na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych. W ramach współpracy w/w szkoły zaopatrywane są w materiały metodyczne i książki TST, nauczyciele uczestniczą we wspólnych zajęciach szkoleniowych, uczniowie w zajęciach dydaktycznych, obozach naukowych itp.,
  6. wydawnictwa metodyczne i pedagogiczne TST – popularyzujące działalność innowacyjną, szkoleniową i badawczą, a także wyniki osiągane przez stowarzyszone szkoły w zakresie nauczania i wychowania.