Towarzystwo Szkół Twórczych
Sukces to trwanie
dr Danuta Nakoneczna


Innowacje i przedsięwzięcia TST wdrożone do praktyki szkolnej.

Wieloletnia działalność innowacyjna stowarzyszonych szkół obejmuje treści, metody, formy i warunki kształcenia, a nade wszystko systemowe rozwiązania wychowawczo-dydaktyczne. Oto przykłady najważniejszych:
1. Wprowadzenie idei szkół i klas autorskich .
2. Wprowadzenie zmian organizacyjnych i programowych:
- rozszerzenie skali ocen z 4 do 6 – celująca i mierna i wprowadzenie oceny opisowej,
- organizacja obozów integracyjnych, szkół letnich i zimowych,
- prowadzenie fakultetów przedmiotowych,
- rozluźnienie systemu klasowo-lekcyjnego,
- wdrażanie do praktyki szkolnej aktywnych metod nauczania,
3. Opracowanie, wdrażanie i upowszechnianie systemu wykrywania i wspomagania w rozwoju
uczniów zdolnych oraz uczniów słabych – metody nauczania indywidualizacyjnego .
4. Wypracowanie programu i wdrożenie językowych klas wstępnych, zwanych „zerówkami”.
5. Tworzenie systemu wychowawczego opartego na założeniach edukacji humanistycznej.
6. Opracowanie i wdrażanie koncepcji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
7. Badanie wiedzy i umiejętności uczniów.
8. Wypracowanie metod współpracy szkoły z rodzicami uczniów.
9. Upowszechnianie innowacji wypracowanych przez TST i SSA.W ramach współpracy pomiędzy szkołami, nauczycielami i uczniami organizowane są:
1. Obozy naukowe w Mielnie.
2. Obozy ekologiczne.
3. Obozy humanistyczne w Łomży.
4. Festiwal Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych w Rzeszowie.
5. Ogólnopolska Biesiada Poetycka.
6. Turnieje koszykówki.
7. Ogólnopolskie konkursy.
8. Konferencje samorządów uczniowskich.
9. Konferencje ogólnopolskie i regionalne.
10. Wydawnictwa naukowe.