Warszawa ul. L. Staffa 3/5
22 834 63 42
sekretariat@domeyko.edu.pl

Cele i zadania

Głównym celem działalności TST jest rozwijanie współpracy szkół w zakresie doskonalenia procesów nauczania i wychowania, poprzez:

 1. Tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami w aspekcie podnoszenia rangi i pozycji publicznych liceów ogólnokształcących, gimnazjów i szkół podstawowych.
 2. Upowszechnianie wśród członków Towarzystwa, a także pozostałych szkół w kraju idei nowatorstwa pedagogicznego. Pobudzenie pedagogów do twórczej, zaangażowanej pracy, zdobywania stopni awansu zawodowego, podnoszenia rangi i pozycji społecznej nauczyciela.
 3. Wzmacnianie podstaw organizacyjno-ekonomicznych oraz prawnych dla wszelkich inicjatyw pedagogicznych, a w szczególności:
  1. tworzenia szkół i klas autorskich, dążących do jak najpełniejszego rozwoju osobowości wychowanków,
  2. wypracowywania skutecznych metod i form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  3. otaczania zindywidualizowaną opieką uczniów mających okresowe trudności w uczeniu się,
  4. wykrywania i wspomagania w rozwoju szczególnie uzdolnionych,
  5. gromadzenia i upowszechniania wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli i szkół.

Wiodącym zadaniem TST jest:

 1. Przekształcanie tradycyjnych systemów szkolnych w nowoczesne, zindywidualizowane, wszechstronnie kształcące i wychowujące szkoły na miarę współczesnych potrzeb i oczekiwań społecznych.
 2. Wspieranie nauczycieli we wszystkich działaniach na rzecz podnoszenia jakości nauczania i wychowania oraz poprawy warunków pracy.
 3. Prowadzenie długofalowych badań nad karierami szkolnymi i zawodowymi uczniów szczególnie uzdolnionych.
 4. Upowszechnianie wyników podejmowanych zadań organizacyjnych, programowych, dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, badawczych, szkoleniowych i innych poprzez:
  • ogólnopolskie spotkania analityczno-dyskusyjne dyrektorów szkół, grup problemowych, przewodniczących sekcji wychowawczych, przedmiotowych i innych,
  • regionalne konferencje szkoleniowe (lekcje otwarte) organizowane w aspekcie doskonalenia zawodowego, w których obok nauczycieli stowarzyszonych szkół oraz uczniów-asystentów mogą uczestniczyć wszyscy chętni nauczyciele z danego regionu, a szczególnie ze szkół współpracujących z TST,
  • obozy naukowe ogólnokrajowe i regionalne, organizowane dla uczniów i nauczycieli szkół stowarzyszonych i współpracujących,
  • konferencje, warsztaty, sesje popularno-naukowe organizowane przez TST z Samorządami terytorialnymi, Kuratoriami oświaty, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi itp.,
  • współpracę nawiązaną przez każdą stowarzyszoną szkołę z dwoma /lub więcej / gimnazjami, szk. podstawowymi, liceami w aspekcie współdziałania na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych. W ramach współpracy w/w szkoły zaopatrywane są w materiały metodyczne i książki TST, nauczyciele uczestniczą we wspólnych zajęciach szkoleniowych, uczniowie w zajęciach dydaktycznych, obozach naukowych itp.,
  • wydawnictwa metodyczne i pedagogiczne TST – popularyzujące działalność innowacyjną, szkoleniową i badawczą, a także wyniki osiągane przez stowarzyszone szkoły w zakresie nauczania i wychowania.

Innowacje i przedsięwzięcia TST wdrożone do praktyki szkolnej.

Wieloletnia działalność innowacyjna stowarzyszonych szkół obejmuje treści, metody, formy i warunki kształcenia, a nade wszystko systemowe rozwiązania wychowawczo-dydaktyczne. Oto przykłady najważniejszych:
1. Wprowadzenie idei szkół i klas autorskich .
2. Wprowadzenie zmian organizacyjnych i programowych:
– rozszerzenie skali ocen z 4 do 6 – celująca i mierna i wprowadzenie oceny opisowej,
– organizacja obozów integracyjnych, szkół letnich i zimowych,
– prowadzenie fakultetów przedmiotowych,
– rozluźnienie systemu klasowo-lekcyjnego,
– wdrażanie do praktyki szkolnej aktywnych metod nauczania,
3. Opracowanie, wdrażanie i upowszechnianie systemu wykrywania i wspomagania w rozwoju
uczniów zdolnych oraz uczniów słabych – metody nauczania indywidualizacyjnego .
4. Wypracowanie programu i wdrożenie językowych klas wstępnych, zwanych „zerówkami”.
5. Tworzenie systemu wychowawczego opartego na założeniach edukacji humanistycznej.
6. Opracowanie i wdrażanie koncepcji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
7. Badanie wiedzy i umiejętności uczniów.
8. Wypracowanie metod współpracy szkoły z rodzicami uczniów.
9. Upowszechnianie innowacji wypracowanych przez TST i SSA.


W ramach współpracy pomiędzy szkołami, nauczycielami i uczniami organizowane są:
1. Obozy naukowe w Mielnie.
2. Obozy ekologiczne.
3. Obozy humanistyczne w Łomży.
4. Festiwal Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych w Rzeszowie.
5. Ogólnopolska Biesiada Poetycka.
6. Turnieje koszykówki.
7. Ogólnopolskie konkursy.
8. Konferencje samorządów uczniowskich.
9. Konferencje ogólnopolskie i regionalne.
10. Wydawnictwa naukowe.