Warszawa ul. L. Staffa 3/5
22 834 63 42
sekretariat@domeyko.edu.pl

Struktura władzy

Władzami Towarzystwa Szkół Twórczych są:
a) Walne Zgromadzenie Członków
b) Zarząd TST
c) Komisja Rewizyjna

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przynajmniej raz w roku przez Zarząd Towarzystwa w celu podejmowania uchwał dotyczących programu działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej.

2. Zarząd Towarzystwa składa się z 7 osób – przewodniczącego, sekretarza, kierownika naukowego nagrody i wyróżnienia; nawiązuje współpracę z władzami oświatowymi, samorządowymi i politycznymi; wspiera działalność stowarzyszonych szkół, dyrektorów i nauczycieli, popularyzuje ich osiągnięcia, zabiega o odpowiednie warunki dla pracy innowacyjnej, badawczej i szkoleniowej.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy badanie działalności Towarzystwa pod względem merytorycznym i finansowym oraz przekładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności innowacyjnej, badawczej, szkoleniowej i finansowej wraz z wnioskami do pracy na rok następny.