Warszawa ul. L. Staffa 3/5
22 834 63 42
sekretariat@domeyko.edu.pl

Sylwetka założycielki

nakoneczna2

Dr Danuta Nakoneczna ukończyła Politechnikę Wrocławską i była znakomitą nauczycielką fizyki i matematyki w I LO we Wrocławiu, a następnie w Puławach, gdzie w latach 70 –tych stworzyła pierwszą, profilowaną klasę matematyczno-fizyczną, ze specjalnym programem przedmiotów ścisłych. Był to Jej pierwszy eksperyment, oparty na indywidualizacji kształcenia. Fascynowało Ją wychowanie w klasie szkolnej. Swoje czteroletnie doświadczenia opisała w publikacji „Kształcenie wielostronne stymulujące rozwój uzdolnień”.

Pracowała również w Pracowni Szkół Eksperymentalnych w Instytucie Badań Pedagogicznych. W ramach tej pracy objęła kierownictwo zespołu badawczego, który w roku szkolnym 1974/75, na zlecenie Ministra Oświaty i Wychowania, rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 5 w Puławach eksperyment pedagogiczny. Przedmiotem tego eksperymentu były metody, formy i organizacja pracy z uczniem zdolnym w przyszłej szkole dziesięcioletniej. Jako pracownik Instytutu Badań Pedagogicznych starała się o zgodę na utworzenie liceum według opisanej przez nią koncepcji kształcenia ..

W 1982r. dr Danuta Nakoneczna uzyskała zgodę na Eksperymentalne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, zwane później LX LO im. Wojciecha Górskiego. Liceum , jako pierwsze w kraju wprowadziło wiele zmian i nowości w proces kształcenia i wychowania młodzieży. Do najważniejszych można zaliczyć wprowadzenie sześciostopniowej skali ocen i oceny opisowej, 60– minutowe lekcje, korelację treści programowych, zajęcia fakultatywne wg zainteresowań uczniów, Szkoły Zimowe i Szkoły Letnie ze specjalnymi programami, samorządność uczniowską – wdrażanie uczniów do organizacji życia naukowego, kulturalnego i sportowo-turystycznego, organizację obozów naukowych i wędrownych, wymianę międzynarodową, spotkania z ciekawymi ludźmi, debaty.

Zdobywane doświadczenia w pracy z młodzieżą w LX LO wielokrotnie opisywane były w prasie, radio, telewizji oraz w publikacjach książkowych pani dr Danuty Nakonecznej. Oficjalne sprawozdania z efektów eksperymentu – znakomite wyniki uczniów – kierowane do Ministerstwa Oświaty i Wychowania przyczyniły się do wprowadzenia zmian w ustawach i rozporządzeniach ministerstwa w 1990 i 1991 roku.
Za przykładem LX Liceum Ogólnokształcącego, bazując na sprawdzonych doświadczeniach, inne polskie licea również zapragnęły zmian. Początkowo było tych szkół 13, a potem 30.

W roku 1983 pani dr Danuta Nakoneczna z zainteresowanymi szkołami powołała organizację pozarządową , elitarne Towarzystwo Szkół Twórczych, którego jest założycielką, opiekunem naukowym i inspiratorem działań dla stowarzyszonych szkół. Opracowała Statut TST i wyznaczyła główne jego kierunki działania, cele i zadania.
W 1993 roku założyła kolejną organizację – Stowarzyszenie Szkół Aktywnych, skupiające 30 liceów z terenu całej Polski, a w 2000 roku Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich. Te trzy stowarzyszenia utworzyły w 2001roku Federację Stowarzyszeń, której celem była współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami, propagowanie idei nowatorstwa pedagogicznego dla zaspakajania potrzeb edukacyjnych polskich uczniów na najwyższym, międzynarodowym poziomie.
Z inicjatywy dr Danuty Nakonecznej od 2004 roku powstawały również stowarzyszenia regionalne, łączące szkoły starające się wspierać wszechstronny rozwój uczniów, które współpracowały ze szkołami twórczymi.

Pani dr Danuta Nakoneczna swoje przemyślenia i doświadczenia, znakomite pomysły, wskazówki i propozycje dotyczące polskiej szkoły, wychowania i nauczania młodego pokolenia, zawarła w 17 pozycjach książkowych, wielu artykułach i biuletynach. Wymienić tu należy przede wszystkim pozycje książkowe, np.: „Jakim być? Kim być?, „Klasy autorskie”, „Wychowanie jako zadanie”, „W poszukiwaniu koncepcji kształcenia zdolnych”, „O samorządności uczniowskiej” i inne.

Pani dr Danuta Nakoneczna to osoba twórcza, która nie boi się wyzwań, trudności i przeciwności, z uporem dążąca do celu. Stale poszukująca nowych rozwiązań jak najlepiej kształcić i wychowywać dzieci i młodzież na ludzi mądrych, otwartych, ciekawych świata, tolerancyjnych i uspołecznionych. Zachęca szkoły do współpracy i wymiany doświadczeń, motywuje do podejmowania trudnych działań, inspiruje i prowadzi szkolenia, konferencje i sympozja, wspiera nauczycieli i dyrektorów.
Stworzyła środowisko ludzi głęboko zaangażowanych na rzecz edukacji młodego pokolenia. Nauczyciele Szkół Twórczych należą do elity polskiej oświaty, a szkoły w których pracują znajdują się w krajowej czołówce.