Warszawa ul. L. Staffa 3/5
22 834 63 42
sekretariat@domeyko.edu.pl

Historia

Towarzystwo Szkół Twórczych powstało z inicjatywy dr Danuty Nakonecznej oraz dyrektorów liceów ogólnokształcących w roku 1983, jako oddolny ruch oświatowy o charakterze reformatorskim, zintegrowany wokół autorskiego LX Liceum Ogólnokształcącego Danuty Nakonecznej w Warszawie. Za zgodą Ministerstwa Oświaty i Wychowania w 1982 roku LX Liceum jako pierwsze w kraju wprowadziło wiele zmian i nowości w proces kształcenia i wychowania. Za jego przykładem inne licea w kraju również zaczęły wprowadzać szereg zmian. Nawiązała się współpraca między szkołami, które zawiązały elitarne stowarzyszenie – Towarzystwo Szkół Twórczych. Założycielką, opiekunem naukowym i inspiratorem działań była pani dr Danuta Nakoneczna.

Pierwszymi szkołami, które współtworzyły Towarzystwo były: LX LO w Warszawie, XIV LO we Wrocławiu, II LO w Krakowie, I LO w Łomży, I LO w Płońsku, IV LO w Sosnowcu, I LO w Bolesławcu, XXVI LO w Łodzi, I LO w Rzeszowie, I LO w Koszalinie, I LO w Białymstoku, I LO w Rybniku i VIII LO w Warszawie. Po 3 latach funkcjonowania w Towarzystwie było już 30 ogólniaków z całego kraju . Stowarzyszone licea nawiązały współpracę ze szkołami podstawowymi, a następnie z gimnazjami. Pierwszymi szkołami podstawowymi przyjętymi do TST były: SP 162 w Wa-wie, SP w Puławach, SP w Rzeszowie, SP w Łagowie.

Towarzystwo Szkół Twórczych powstało na podstawie przepisów Ustawy Prawa o Stowarzyszeniach, Ustawy o Systemie Oświaty oraz postanowień Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną nadaną decyzją Sądu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 24 stycznia 1990 roku RTS 624.
Dla realizacji celów statutowych TST może zawierać porozumienia o współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami, organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, o tym samym lub podobnym profilu działania – uczelnie wyższe, samorządy terytorialne, kuratoria oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli, Ministerstwo Edukacji Narodowej itp.

Pracami Towarzystwa kieruje :
– Walne Zgromadzenie Członków,
– Zarząd TST,
– Komisja Rewizyjna.
Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków.

W oparciu o ten sam Statut w roku 1993 dr Danuta Nakoneczna założyła kolejną organizację, drugi zespół szkół – Stowarzyszenie Szkół Aktywnych, a w 2000 roku powołała Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich , grupujące pedagogów – wychowawców laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Wszystkie trzy stowarzyszenia są bardzo blisko ze sobą związane i tworzą Federację Stowarzyszeń, której zadaniem jest efektywna współpraca nad projektowaniem i wdrażaniem innowacji pedagogicznych.

Z inicjatywy dr Danuty Nakonecznej i zaangażowaniu dyrektorów i nauczycieli od 2004 roku powstawały stowarzyszenia regionalne, łączące szkoły starające się wspierać wszechstronny rozwój uczniów.

Zrzeszone szkoły uzyskują bardzo wysokie wyniki w nauce i co roku plasują się na najwyższych miejscach w rankingu „Perspektyw”. Uczniowie odnoszą również sukcesy w olimpiadach ogólnopolskich i międzynarodowych, a absolwenci zostają wybitnymi naukowcami, politykami, artystami, ludźmi o wysokiej kulturze i szerokich horyzontach.