Warszawa ul. L. Staffa 3/5
22 834 63 42
sekretariat@domeyko.edu.pl

Federacja Stowarzyszeń

Federacja Stowarzyszeń TST, SSA, SNO
Federację , czyli związek wzajemnie wspomagających się stowarzyszeń utworzyły:
Towarzystwo Szkół Twórczych 
• Stowarzyszenie Szkół Aktywnych 
• Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich 

Wiodącym zadaniem Federacji jest przekształcanie tradycyjnych, zunifikowanych systemów szkolnych w nowoczesne, zindywidualizowane, wszechstronnie kształcące szkoły na miarę potrzeb i oczekiwań społecznych.

Współdziałanie Stowarzyszeń ma na celu:
• upowszechnianie w polskich szkołach idei nowatorstwa pedagogicznego ,
• podnoszenie rangi oraz pozycji szkół,
• wzmacnianie postaw organizacyjno-prawnych oraz finansowych dla realizacji innowacji pedagogicznych,
• wspieranie nauczycieli w działaniach na rzecz podnoszenia jakości kształcenia,
• gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pracy dydaktyczno-wychowawczej twórczych nauczycieli i szkół,
• prowadzenie ogólnokrajowych, długofalowych badań nad karierami szkolnymi, akademickimi i zawodowymi uczniów wybitnie uzdolnionych.